Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Hallvard Vebjørnsson   ?-1043