Related Names

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(word)
Jagadisha   m
Hinduism
Jagadish   m
Kannada
Jagadish   m
Telugu
Jagdish   m
Gujarati
Jagdish   m
Hindi
Jagdish   m
Marathi