Saints: 1 saint
Saint Melchor Garcia Sampedro   1821-1858