Related names

Sanskrit
(word)
PREM   m
Hindi
PREM   m
Kannada
PREM   m
Malayalam
PREM   m
Marathi
PREM   m
Nepali
PREM   m
Tamil
PREM   m
Telugu
PREMA   f
Hindi
PREMA   f
Kannada
PREMA   f
Marathi
PREMA   f
Tamil