Sabahattin Ali   (m)   1907-1948  
Notable Writers