Egyptian Pharaohs: 2 pharaohs
Pharaoh Seti I   1290-1279 BC  
Pharaoh Seti II   c. 1203-1194 BC