Biblical Characters: 3 characters
Shelah   (m)   Gen. 38:5  
Shelah   (m)   Gen. 10:24  
Shelah   (m)   Neh. 11:5