Namesakes

Egyptian Pharaohs: 1 pharaoh
Pharaoh Siamun   986-967 BC