Namesakes

Egyptian Pharaohs: 1 pharaoh
Pharaoh Siptah   c. 1197-c. 1191 BC