Namesakes

Egyptian Pharaohs: 1 pharaoh
Pharaoh Tutankhamun (a.k.a. Tut)   c. 1332-c. 1323 BC