Namesakes

Notable Athletes: 1 soccer
(soccer) Vasili Berezutski   1982-  
Olympic Medalists: 2 silver, 1 bronze, 1 silver/gold
(bronze) Vasili Kuznetsov   1956; 1960   decathlon  
(silver) Vasyl Arkhypenko (a.k.a. Vasili)   1980   400 m hurdles  
(silver/gold) Vasili Pervukhin   1980; 1984   ice hockey  
(silver) Vasili Ivanov   1992   swimming - 4x100 m medley relay  
Russian Grand Dukes and Tsars: 4 dukes, 1 tsar
Duke Vasiliy (a.k.a. Vasili)   1272-1277  
Duke Vasiliy I (a.k.a. Vasili)   1389-1425  
Duke Vasiliy II (a.k.a. Vasili)   1425-1462  
Duke Vasiliy III (a.k.a. Vasili)   1505-1533  
Tsar Vasiliy IV (a.k.a. Vasili)   1606-1610