Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Vergilius of Salzburg   700-784