Namesakes

Vyacheslav Ivanenko   (m)   1961-  
Olympic Medalists   1988   50 km walk   (gold)
Vyacheslav Kebich   (m)   1936-  
Other Leaders   1991-1994   Belarus   (prime minister)
Vyacheslav Khrynin   (m)   1937-  
Olympic Medalists   1964   basketball   (silver)
Vyacheslav Kurennoy   (m)   1932-1992  
Olympic Medalists   1956; 1960   water polo   (bronze/silver)
Vyacheslav Lykho   (m)   1967-  
Olympic Medalists   1992   shot put   (bronze)
Vyacheslav Shevchuk   (m)   1979-  
Notable Athletes   (soccer)
Vyacheslav Starshinov   (m)   1940-  
Notable Athletes   (ice hockey)
Vyacheslav Vedenin   (m)   1941-  
Olympic Medalists   1968; 1972   cross-country skiing   (silver/bronze/gold)
Vyacheslav Voronin   (m)   1974-  
Notable Athletes   (track)