Namesakes

Yevgen Bolibrukh   (m)   1983-  
Notable Athletes   (cycling)
Yevgen Sotnikov   (m)   1980-  
Notable Athletes   (martial arts)