Namesakes

Yevgen Sotnikov   (m)   1980-  
Notable Athletes   (martial arts)
Yevgen Bolibrukh   (m)   1983-  
Notable Athletes   (cycling)