Aki
NameSubmitted NameSubmittedNamesakesName Days
There are multiple entries for Aki.
AKI (1)   m   Finnish
AKI (2)   f   Japanese