Namesakes for Albrecht

Austrian Dukes and Emperors: 5 dukes, 2 archdukes
      Duke Albrecht I   1282-1308  
      Duke Albrecht II   1330-1358  
      Duke Albrecht III   1365-1395  
      Duke Albrecht IV   1395-1404  
      Duke Albrecht V the Magnanimous   1404-1439  
      Archduke Albrecht VI   1457-1463  
      Archduke Albrecht VII   1619  
Bohemian Kings: 2 kings
      King Albrecht Habsburský   1437-1439  
      King Karel Albrecht   1741-1743  
Danish Prime Ministers: 1 prime minister
      Christian Albrecht Bluhme   1852-1853  
German Kings and Holy Roman Emperors: 2 kings, 1 king/emperor
      King Albrecht I   1298-1308  
      King Albrecht II the Magnanimous   1438-1439  
      King/Emperor Karl VII Albrecht   1742-1745  
Hungarian Kings and Queens: 1 king
      King Albert (a.k.a. Albrecht)   1437-1439  
Nobel Prize Winners: 1 medicine
      (medicine) Albrecht Kossel   1910  
Notable Artists: 1 painter/printmaker
      Albrecht Dürer   1471-1528