Floros
NameName Days
There was no name definition found for Floros.

Other types of names:

FLOROS   (surname)   Greek