Jokubas
NameName Days
There was no name definition found for Jokubas.

See:

JOKŪBAS   m   Lithuanian