Kuno
NameNamesakesName DaysRatingsCommentsNotes
Name days for Kuno
 Estonia: November 12

Learn about name days.