Name days for Mikołaj

Poland: February 14
Poland: March 21
Poland: May 9
Poland: May 19
Poland: June 2
Poland: July 9
Poland: September 10
Poland: October 13
Poland: November 13
Poland: December 6

Learn about name days.