Name days for Tekla

Estonia: September 23
Croatia: September 23
Croatia: October 15
Hungary: September 23
Latvia: January 31
Poland: August 30
Poland: September 23
Poland: October 7
Poland: October 15
Sweden: September 23

Learn about name days.