Name Days for Apollonia

Denmark: February 9
Italy: February 9

Name Days for Apollónia

Hungary: July 7