Gender Masculine
Usage Kurdish
Scripts کەریم(Kurdish Sorani)

Meaning & History

Kurdish form of Karim.

Related Names

Other Languages & CulturesAkram, Kareem, Karim(Arabic) Kərim(Azerbaijani) Kerim(Bosnian) Karim(Kazakh) Karim(Kyrgyz) Karim(Persian) Karim(Tajik) Karim(Tatar) Ekrem, Kerem, Kerim(Turkish) Karim(Uzbek)
Same SpellingKerim
User SubmissionKerim

Popularity

Categories

Entry added November 16, 2019