Related names

Classical Hebrew
(word)
NOACH   m
Biblical Hebrew
NOACH   m
Dutch
NOACH   m
Hebrew
NOAH (1)   m
Biblical
NOAH (1)   m
English
NOAH (1)   m
German
NOAK   m
Swedish
NOE   m
Biblical Greek
NOE   m
Biblical Latin
NOA (2)   m
Croatian
NOA (2)   m
Hawaiian
NOÉ   m
Biblical French
NOÉ   m
Biblical Portuguese
NOÉ   m
Biblical Spanish
NOÉ   m
French
NOA (2)   m
French
NOÉ   m
Portuguese
NOÉ   m
Spanish
NOÈ   m
Biblical Italian
NOÈ   m
Italian
NOJUS   m
Lithuanian
NOOA   m
Finnish
NUH   m
Arabic
NUH   m
Turkish