Related Names

Semitic
(word)
Shamash   m
Semitic Mythology
Arabic
(word)
Shams   f & m
Arabic
Shams   m & f
Persian
Shams   m & f
Urdu
Shams   f
Semitic Mythology
Classical Hebrew
(word)
Shimshon   m
Biblical Hebrew
Sampson 1   m
Biblical Greek
Samson   m
Biblical Latin
Samson   m
Biblical
Samson   m
English
Sam 1   m
English
(short form)
Sammie   m
English
(diminutive)
Sammy   m
English
(diminutive)
English
(surname)
Sampson 2   m
English
Samson   m
French
Sansone   m
Italian (Rare)
Shimshon   m
Hebrew