Biblical Characters: 5 characters
Sheba   (m)   Gen. 10:7  
Sheba   (m)   Gen. 10:28  
Sheba   (m)   Gen. 25:3  
Sheba   (m)   1 Chr. 5:13  
Sheba   (m)   2 Sam. 20:1