Biblical Characters: 7 characters
Zerah   (m)   Gen. 36:13  
Zerah   (m)   Gen. 36:33  
Zerah   (m)   2 Chr. 14:9  
Zerah   (m)   Gen. 38:30  
Zerah   (m)   Num. 26:13  
Zerah   (m)   1 Chr. 6:21  
Zerah   (m)   1 Chr. 6:41  
Notable Philosophers and Thinkers: 1 mathematician
Zerah Colburn   1804-1839