Names related to Annemarie

Romanian, Croatian, Macedonian, Italian, Hungarian, English, German, Dutch
+
Hungarian, Italian, Romanian, French, Croatian, Macedonian, German, English
Romanian
(in combination)
Croatian
(in combination)
Macedonian
(in combination)
Italian
(in combination)
Hungarian
(in combination)
English
(in combination)
German
(in combination)
Dutch
(in combination)