Namesakes

Giorgi Arsenishvili   (a.k.a. Gia)   (m)   1942-2010  
Other Leaders   2000-2001   Georgia   (prime minister)
Gia Carangi   (f)   1960-1986  
Notable Actors and Actresses
Gia Carides   (f)   1964-  
Notable Actors and Actresses
Peta Wilson   (a.k.a. Gia)   (f)   1970-  
Notable Actors and Actresses
Gia   (f)  
Title Characters   1998   Gia   (film)