View Message

<  >
Subject: Love Greek Names!
Author: erb816   (Authenticated as erb816)
Date: October 11, 2012 at 9:20:58 PM
Reply to: Favorite Greek Names! by lakin5
Some of my favorites (many are "Latinized" forms):

Anastasia
Barbara
Calliope
Callista
Damaris
Dareia / Daria
Demetria
Eleutheria
Helena
Hera
Hermia
Io
Isadora / Isidora
Lydia
Olympia
Ophelia
Penelope
Phaedra
Philippa
Philomel / Philomela
Philomena
Phoebe
Ptolemais
Sibylla
Sophia
Sophronia
Xanthe
Zenaida
Zoe

Alexander
Andreas
Ariston
Dimitri
Dorian
Draco
Linus
Lysander
Matthias
Myron
Nereus
Nicanor
Nicodemus
Nicholas
Sabas
Solon
Spyridon
Stelios
Stephen
Straton
Tarasios
Theon
Theron
Thomas
Tycho
Xenophon
Zacharias
Zenon

Because this message is archived you cannot respond to it.

Messages in this thread: