Fijian Names

Fijian names are used on the island nation of Fiji.
gender
usage
Jone 2 m Fijian, Norwegian
Fijian form of John, as well as a Norwegian variant form.
Malakai m Fijian, Tongan, English (Modern)
Fijian and Tongan form of Malachi, as well as a modern English variant.
Mere f Maori, Fijian
Maori and Fijian form of Mary.
Samuela 2 m Fijian
Fijian form of Samuel.
Tevita m Fijian, Tongan
Fijian and Tongan form of David.
Viliame m Fijian
Fijian form of William.