View Message

Russian Namebank CAF
DW:
DH:-DS:
--DW:
---DD:
---DD:
---DD:
---DD:
---DS:-DS:
--DexW:
---DS/DS/DS:
---DD:
---DD:
---DS:-DS:
--DH:
---DD:
---DS:
---DD:-DD:
--DH:
---DS:
---DD:-DS:Mark Anastasiy Yura Svyatoslav Matvey Khariton Vsevolod Ferapont Adam Ruslan Rodion Alexey Prokopiy Petia Sergey Varnava Radimir Rodion Vikenti Demid Sevastyan Rolan Dmitry Lazar Evgeny Vasiliy Ruslan Milan Pyotr Feliks Kliment Isidor Nikifor Ferapont Evgeniy Foka Iosif Svyatopolk Anisim Vitali Boris Nazar Gleb Anastas Petya Vitaliy Mstislav Nikolay Isaak Fedor Vasya Miroslav Yury Gena Savely Moisey Mitrofan Prokopiy Karp Dima Pyotr Ignatiy Kuzma Spartak Leontiy Arkadiy Anastasiy Fima Sergei Yakim Foma Borislav Lazar Vissarion Yemelyan Pavel Prokopy Anton Varlam Pankratiy Bogdan Vova Makariy Evgeny
Kuzma Fedot Nazar Albert Rostislav Yarik Maks Illarion Anastasiy Volya Michail Fyodor Miron Ipati Borislav Genya Nika Arkadiy Ipatiy Gerasim Dimitri Iona Modest Ilya Filat Fedor Ipatiy Vasiliy Rodya Anatoly Pyotr Viktor Lev GlebMargarita Varya Natalya Yelizaveta Isidora Ludmila Evgeniya Stanislava Maryana Yesfir Motya Anastasia Ludmilla Bronislava Zhanna Eva Esfir Gala Pelagiya Ksenia Verusha Svetlana Kristina Nadya Angelina Vera Viktoria Anastasiya Miroslava Shura Lidochka Bronislava Bronislava Oksana Eva Snezhana Agafya Akulina Annushka Bronislava Nina Sasha Pelagiya Yelizaveta
Liza Zhanna Sveta Arina Ulyana Lana Apollinariya Yekaterina Yelena Motya Ninel Feodora Mariya Gennadiya Aglaya Verochka Valeriya Zlata Bronislava Polina Syuzanna Eva Nadia Anzhelika Alla Elvira Angela Katia Praskoviya Varvara Selena Sofya
Ustinya Susanna Angelina Ksenia YekaterinaBaganov Baikin Bakatin Bakov Bakulin Bakunin Cheryshev Chesnokov Chichagov Chicherin Chirkin Chirkov Chizhevsky Derevyanko Dergachyov Deriglazov Derzhavin Efremenkov Eldarov Kapralov Kapranov Karyakin KasatkinIf a surname names in in, the female form would end in ina. For example, Bakunin, Bakunina. If it ends in ov or ev, the female form ends in "ova" or "eva". If it ends in "sky", the female form ends in "skaya". If it names in "enko", I think those are unisex. And everyone has their fathers name with a feminine or masculine ending added, form example Ivanovna or Gavrilovna or Ivanovich or Gavrilovich. If you want your families name to sound more Russian, you could do this but you don't have to.
Archived Thread - replies disabled
vote up1

Replies

DW: Mariya Leontiyevna Kasatkina
DH: Anatoliy Pyotrovich Baikin-DS: Nazar Anatoliyevich Baikin
--DW: Selena Pavlovna Eldarova
---DD: Yelizaveta Nazarovna Baikina
---DD: Anastasiya Nazarovna Baikina
---DD: Sofya Nazarovna Baikina
---DD: Natalya Nazarovna Baikina
---DS: Alexey Nazarovich Baikin-DS: Vasiliy Anatoliyevich Baikin
--DexW: Valeriya Fyodorovna Kapranova
---DS/DS/DS: Matvey Vasiliyevich Baikin / Adam Vasiliyevich Baikin / Isaak Vasiliyevich Baikin
---DD: Yekaterina Vasiliyevna Baikina
---DD: Susanna Vasiliyevna Baikina
---DS: Lev Vasiliyevich Baikin-DS: Anton Anatoliyevich Baikin
--DH: Makariy Ruslanovich Derevyanko
---DD: Ksenia Antonovna Derevyanka-Baikina
---DS: Nikolay Makariyevich Derevyanko-Baikin
---DD: Viktoria Antonovna Derevyanka-Baikina-DD: Zhanna Anatoliyevna Baikina
--DH: Mark Evgenyevich Baganov
---DS: Dmitry Markovich Baganov
---DD: Yelena Markovna Baganova-DS: Milan Anatoliyevich Baikin
vote up1
DW: Ludmila Ivanova [Bakunina] Chirkina
DH: Mark Moiseyevich Chirkin-DS: Alexey Markovich Chirkin
--DW: Angelina Pyotrovna [Chichagova] Chirkina
---DD: Yekaterina Alexeyovna Chirkina
---DD: Anastasia Alexeyovna Chirkina
---DD: Mariya Alexeyovna Chirkina
---DD: Eva Alexeyovna Chirkina
---DS: Matvey Alexeyovich Chirkin -DS: Michail Markovich Chirkin
--DexW: Maryana Fedorovna Eldarova
---DS/DS/DS: Anton Michailovich Chirkin / Sergei Michailovich Chirkin / Rolan Michailovich Chirkin
---DD: Viktoria Michailovna Chirkina
---DD: Nadya Michailovna Chirkina
---DS: Isaak Michailovich Chirkin-DS: Adam Markovich [Chirkin] Bakatin
--DH: Feliks Dimitrivich Bakatin
---DD: Kristina Feliksovna Bakatina
---DS: Nikolay Feliksovich Bakatin
---DD: Yelizaveta Feliksovna Bakatina-DD: Natalya Markovna [Chirkina] Kapranova
--DH: Boris Borislavich Kapranov
---DS: Leontiy Borisovich Kapranov
---DD: Margarita Borisovna Kapranova-DS: Maks Markovich Chirkin
vote up1
DW: Yelizaveta Evgenyevna Chirkova Baganova "Liza"
DH: Nikolay Viktorovich Baganov "Kolya"-DS: Alexey Nikolayevich Baganov "Alyosha"
--DW: Apollinariya Sevastyanovna Eldarova Baganova "Polina"
---DD: Ekaterina Alexeyevna Baganova "Katya"
---DD: Susanna Alexeyevna Baganova
---DD: Anastasia Alexeyevna Baganova "Nastya"
---DD: Mariya Alexeyevna Baganova "Masha"
---DS: Dmitry Alexeyevich Baganov "Dima"-DS: Isidor Nikolayevich Baganov
--DexW: Isidora Yuryevna Baikina
---DS/DS/DS: Anton Isidorovich Baganov / Viktor Isidorovich Baganov "Vitya" / Mark Isidorovich Baganov
---DD: Natalya Isidorovna Baganova "Tasha"
---DD: Sasha Isidorovna Baganova
---DS: Gleb Isidorovich Baganov-DS: Isaak Nikolayevich Baganov
--DH: Sevastyan Fedorovich Chichagov
---DD: Ksenia Sevastyanovna Chichagova "Ksyusha"
---DS: Feliks Sevastyanovich Chichagov
---DD: Viktoria Sevastyanovna Chichagova "Vika"-DD: Evgeniya Nikolayevna Baganova Bakova "Zhenya"
--DH: Ruslan Vasiliyevich Bakov
---DS: Yury Ruslanovich Bakov
---DD: Sofya Ruslanovna Bakov-DS: Pavel Nikolayevich Baganov "Pasha"
vote up1
DW: Svetlana Petrovna Chirkina
DH: Miroslav Vissarionovich Dergachyov -DS: Fedot Miroslavovich Dergachyov
--DW: Arina Mikailovna Chirkova
---DD: Ulyana Fedotovna Dergachyova
---DD: Yelizaveta Fedotovna Dergachyova
---DD: Anastasia Fedotovna Dergachyova
---DD: Natalya Fedotovna Dergachyova
---DS: Lazar Fedotovich Dergachyov-DS: Vikenti Miroslavovich Dergachyov
--DexW: Pelagiya Alexandrovna Bakova
---DS/DS/DS: Ilya Vikentievich & Viktor Vikentievich & Anton Vikentievich Dergachyov
---DD: Susanna Vikentievna Dergachyova
---DD: Nadya Vikentievna Dergachyova
---DS: Isaak Vikentievich Dergachyova-DS: Kuzma Miroslavovich Dergachyov
--DH: Iosif Grigorovich Kapralov
---DD: Varvara Iosifovna Kapralova
---DS: Rodion Iosifovich Kapralov
---DD: Lana Iosifovna Kapralova-DD: Ksenia Miraslovna Dergachyova
--DH: Prokopiy Alexeyevich Eldarov
---DS: Dmitry Prokopiyevich Eldarov
---DD: Sofya Prokopiyevna Eldarova-DS: Gerasim Miroslavovich Dergachyov
vote up1
DW: Natalya Adamova [Bakunina] Chershyeva
DH: Aleksey Lazarovich Chershyev-DS: Feliks Alekseyovich Chershyev
--DW: Angela Vitalova [Chizhevskaya] Chershyeva
---DD: Lana Feliksova Chershyeva
---DD: Vera Feliksova Chershyeva
---DD: Nadia Feliksova Chershyeva
---DD: Nina Feliksova Chershyeva
---DS: Isaak Feliksovich Chershyev-DS: Viktor Alekseyovich Chershyev
--DexW: Anastasia Ignatiyova Derzhavina
---DS/DS/DS: Ilya Viktorovich Chershyev / Michail Viktorovich Chershyev / Sergei Viktorovich Chershyev
---DD: Yekaterina Viktorova Chershyeva
---DD: Aglaya Viktorova Chershyeva
---DS: Miron Viktorovich Chershyev-DS: Anton Alekseyovich Chershyev
--DH: Maks Nikovich Kapralov
---DD: Valeriya Alekseyovich Chershyeva-Kapralova
---DS: Arkadiy Alekseyovich Chershyev-Kapralov
---DD: Oksana Alekseyovich Chershyeva-Kapralova-DD: Ksenia Alekseyovna [Chershyeva] Kasatkina
--DH: Lev Feodorovich Kasatkin
---DS: Milan Levovich Kasatkin
---DD: Sofya Levovich Kasatkin-DS: Lazar Alekseyovich Chershyev
vote up1
DW: Natalya Nikolaevna (Bakova) Bakunina
DH: Boris Mikhailovich Bakunin-DS: Arkadiy Borisovich Bakunin
--DW: Stanislava "Stasha" Sergeyevna (Kasatkina) Bakunina
---DD: Viktoria Arkadiyevna Bakunina
---DD: Sofya Arkadiyevna Bakunina
---DD: Anzhelika Arkadiyevna Bakunina
---DD: Esfir Arkadiyevna Bakunina
---DS: Anton Arkadiyevich Bakunin-DS: Mikhail Borisovich Bakunin
--DexW: Miroslava Kuzmovna (Chizhevskaya) Bakunina
---DS/DS/DS: Maks, Mark and Moisey Mikhailovich Bakunin
---DD: Ninel Mikhailovna Bakunina
---DD: Gala Mikhailovna Bakunina
---DS: Lev Mikhailovich Bakunin-DS: Lazar Borisovich Bakunin
--DH: Ruslan Varnavovich Chirkov
---DD: Mariya Lazarovna Bakunina
---DS: Matvey Ruslanovich Chirkov
---DD: Selena Lazarovna Bakunina-DD: Vera Borisovna (Bakunina) Derevyanko
--DH: Radimir Pyotrovich Derevyanko
---DS: Feliks Radimirovich Derevyanko
---DD: Varvara Radimirovna Derevyanko-DS: Yakim Borisov Bakunin
vote up1
DW: Nina Pytrovna Chirkina
DH: Fedor Fedorovich Chirkin
-DS: Fedot Fedorovich Chirkin
--DW: Ksenia Pavlovna Efremekova
---DD: Sofya Fedotovna Efremekova
---DD: Feodora Fedotovna Efremekova
---DD: Valeriya Fedotovna Efremekova
---DD: Zhanna Fedotovna Efremekova
---DS: Maks Fedotovich Efremekova-DS: Anatoly Fedorovich Chirkin
--DexW: Oksana Klimentovna Chicagova
---DS/DS/DS: Isidor Anatoliyovich Chirkin / Anisim Anatoliyovich Chirkin / Radimir Anatoliyovich Chirkin
---DD: Selena Antatoliyovna Chirkina
---DD: Nadia Anatoliyovna Chirkina
---DS: Evgeny Anatoliyovich Chirkin-DS: Yury Fedorovich Chirkin
--DH: Lev Prokopiyovich Eldarov
---DD: Anastasia Yuriovna Chirkina
---DS: Yemelyan Yuriovich Chirkin
---DD: Ludmilla Yuriovna Chirkina-DD: Eva Fedorovna Chirkina
--DH: Moisey Lvovich Kapranov
---DS: Dimitri Moiseyevich Kapranov
---DD: Yekaterina Moiseyevna Kapranova-DS: Anastasiy Fedorovich Chirkin
vote up1