Chaka's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 192 names on Chaka's personal name list "Girls".
Name M/F Rating
AILEEN   f
ALANA   f
ALANIS   f
ALINA (2)   f
ALVA (1)   f
AMELIA   f
ANAÏS   f
ANNIKA   f
ANTONIA   f
ARIELLE   f
ARWEN   f
AURELIA   f
AURORA   f
AUTUMN   f
BIBIANA   f
BRENNA   f
BRITTA   f
BRYNJA   f
BRYNN   f
CALLA   f
CALLIOPE   f
CALLISTA   f
CAMILLA   f
CAOIMHE   f
CARLA   f
CARYS   f
CECILIA   f
CHLOE   f
CLAIRE   f
DAMARIS   f
DELILAH   f
DESIDERIA   f
DESIREE   f
DOROTHEA   f
ELAINE   f
ELEANOR   f
ELIANA (2)   f
ELIN   f
ELVA (2)   f
EMILIA   f
EMILY   f
EMMA   f
ENYA   f
ESMERALDA   f
FELICITAS (1)   f
FELINA   f
FIONA   f
FLORA   f
FLORENTINA   f
FRANZISKA   f
GEMMA   f
GENEVIEVE   f
GISELLE   f
GWEN   f
GWENDOLEN   f
GWENDOLYN   f
HANNA (2)   f
HANNAH   f
HEIDI   f
HENRIETTA   f
HENRIKE   f
ILKA   f
IMOGEN   f
INGA   f
IOLA   f
IRMA   f
ISABELLA   f
ISABELLE   f
ISADORA   f
ISLA   f
JADE   f
JETTE   f
JOHANNA   f
JOLIE   f
JÖRDIS   f
JOSEPHINE   f
JULIE   f
JUNE   f
KATINKA   f
KENZIE   m & f
KEZIA   f
KIRA (2)   f
LARA (1)   f
LARISSA   f
LAVINIA   f
LEILANI   f & m
LENA   f
LEONA   f
LEONIE   f
LETICIA   f
LETIZIA   f
LILIA   f
LILITH   f
LILLY   f
LINN   f
LINNÉA   f
LIORA   f
LIV (1)   f
LIVIA (1)   f
LOLA   f
LORELEI   f
LUCA (2)   f
LUCIA   f
LUCY   f
LUMI   f
LUNA   f
LYRA   f
MAEVE   f
MAGDALENA   f
MALLORY   f
MARIE   f
MATILDA   f
MAYA (3)   f
MEADOW   f
MELODY   f
MERLE   f & m
MILA   f
NAYELI   f
NELE   f
NEVE   f
NIKA (1)   f & m
NIMUE   f
NOA (1)   f
NOEMI   f
NORA   f
NOVA   f
ODESSA   f
OLIVIA   f
OPHELIA   f
ORIANA   f
ORNELLA   f
PAIGE   f
PENELOPE   f
PIPER   f
PRISKA   f
QUINN   m & f
RAELYN   f
RHEA   f
RHIANNA   f
RHIANNON   f
ROMINA   f
ROMY   f
RONJA   f
ROSE   f
ROWENA   f
RUNA   f
SAGA   f
SANA   f
SAOIRSE   f
SARA   f
SENTA   f
SERAPHINA   f
SINTA   f
SKAÐI   f
SOPHIA   f
STELLA   f
SUMMER   f
TABEA   f
TALLULAH   f
TESSA   f
THAMINA   f
TÍMEA   f
TIRZAH   f
TIZIANA   f
TOVA (2)   f
VALENTINA   f
VEDA   f
VERONIKA   f
VIDA (1)   m
VIOLET   f
VIOLETTA   f
VIOLETTE   f
VIVIAN   m & f
VIVIEN (2)   f
WIEBKE   f
WILHELMINA   f
WILHELMINE   f
WILLA   f
WILLOW   f
WINONA   f
WINTER   f
XENA   f
XENIA   f
YAEL   f
YLVA   f
ZARA (2)   f
ZIA   m
ZILLA   f
ZINNIA   f
ZISKA   f
ZITA (1)   f
ZOE   f