Gender Masculine
Usage Italian
Pronounced Pron. joo-LYA-no
  [key·IPA]

Meaning & History

Italian form of Iulianus (see JULIAN).

Related Names

Feminine FormGiuliana
Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián(Galician) Julian, Lian(German) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julián(Spanish)

Popularity

Categories


Entry updated July 2, 2017