Gender Masculine
Scripts Юлиан(Russian, Bulgarian)
Pronounced Pron. yoo-lyi-AN(Russian)
  [key·IPA]

Meaning & History

Russian and Bulgarian form of Julian.

Related Names

Feminine FormsUliana, Ulyana, Yuliana(Russian) Yuliana(Bulgarian)
Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Julián(Spanish)
User SubmissionYulian

Name Days

Bulgaria: July 16

Entry updated December 8, 2017