Gender Masculine
Usage Galician
Pronounced Pron. /ʃi.ˈao̯/  [key·simplify]

Meaning & History

Variant of Xián.

Related Names

Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julijan(Croatian) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julijan(Serbian) Julijan(Slovene) Julián(Spanish)
User SubmissionXiao

Categories

Entry added June 9, 2023