Gender Masculine
Usage Romanian

Meaning & History

Romanian form of Iulianus (see Julian).

Related Names

Feminine FormIuliana
Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián, Xiao(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Yulian(Russian) Julián(Spanish)

Popularity

Name Days

Romania: June 21
Entry updated July 1, 2008