Gender Masculine
Usage Galician

Meaning & History

From Xulián, the Galician form of Julian.

Related Names

Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julián(Spanish)
User SubmissionXian

Popularity

Entry added December 8, 2017