View Names: Daniel

Daniel matched 3 names.

DANIEL   m   English, Hebrew, French, German, Swedish, Norwegian, Danish, Polish, Czech, Slovak, Spanish, Portuguese, Romanian, Slovene, Croatian, Macedonian, Armenian, Georgian, Biblical, Biblical Greek
DÁNIEL   m   Hungarian
DANIËL   m   Dutch