Wordsmith's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 500 names on Wordsmith's personal name list "The Annals".
Name M/F Rating
ADELAIS   f
AGATHA   f
AGLAIA   f
AGNES   f
AINO   f
ALBERT   m
ALBERTINE   f
ALFRED   m
ALGERNON   m
ALMA   f
ALONSO   m
ALOYSIUS   m
ALPHONSO   m
ALTHEA   f
ALYS   f
AMABEL   f
AMANDINE   f
AMARYLLIS   f
AMBROSE   m
AMIAS   m
ANGELA   f
ANGELICA   f
ANGELINE   f
ANSELM   m
ANTHEA   f
ANTIGONE   f
ANTOINETTE   f
ANTONIA   f
APOLLINAIRE   m
APOLLINE   f
APOLLONIA   f
ARAMINTA   f
ARCHIBALD   m
ARNO   m
ARNOLD   m
ARTEMISIA   f
ARTHUR   m
ATALANTA   f
AUBERON   m
AUGUSTA   f
AVIS   f
BALTHASAR   m
BARNABAS   m
BARNABY   m
BARTHOLOMEW   m
BEATA   f
BEATRICE   f
BEATRIX   f
BENEDETTA   f
BERENICE   f
BERNADETTE   f
BERNARD   m
BERTHE   f
BERTILLE   f
BERTRAM   m
BETHSABÉE   f
BILHAH   f
BLANCHE   f
BLYTHE   f
BOUDICCA   f
BRUNA   f
BRUNHILDE   f
BRUNO   m
CALLISTO (2)   f
CALPURNIA   f
CAMILLA   f
CARLOTTA   f
CASIMIR   m
CASPER   m
CASSANDER   m
CECIL   m
CÉCILE   f
CECILIA   f
CECILY   f
CELANDINE   f
CELESTINE   f
CELIA   f
CICELY   f
CIRCE   f
CLARENCE   m
CLARICE   f
CLARINDA   f
CLARISSE   f
CLARITIA   f
CLAUDE   m
CLAUDIA   f
CLAUDINE   f
CLAUDIUS   m
CLEA   f
CLEMENCE   f
CLEMENTINA   f
CLEMENTINE   f
CLIO   f
CLOTHILDE   f
CLOTILDA   f
CONCETTA   f
CONSOLATA   f
CONSTANCE   f
CONSUELO   f
CORDELIA   f
CORISANDE   f
CORNELIA   f
CORNELIUS   m
COSMO   m
CRESSIDA   f
CRISPIN   m
CYBELE   f
CYPRIAN   m
CYRIL   m
DAMAYANTI   f
DELIA (1)   f
DELPHINE   f
DESDEMONA   f
DIANA   f
DIANTHA   f
DIDO   f
DINAH   f
DOMITILLE   f
DORA   f
DORIS   f
DOROTHEA   f
DOROTHY   f
DRUSILLA   f
DULCIE   f
EDELINA   f
EDELINE   f
EDGAR   m
EDITH   f
EDMÉE   f
EDMOND   m
EDVIGE   f
EGLANTINE   f
ELDA   f
ELEFTHERIA   f
ELEONORA   f
ELFLEDA   f
ELFRIDA   f
ELINOR   f
ELISABETH   f
ELKE (1)   f
ELMER   m
ELMO   m
ELSPETH   f
ELVIRA   f
ELVIRE   f
ÉMELINE   f
ÉMERIC   m
ÉMILE   m
EMRYS   m
ENID   f
ENOCH   m
ERMENGARDE   f
ERMENTRUDE   f
ERNEST   m
ERNESTINE   f
ERZSÉBET   f
ESTHER   f
ETHEL   f
ETHELDREDA   f
EUDORA   f
EUGENE   m
EUGENIA   f
EUGÉNIE   f
EULALIA   f
EULALIE   f
EURYDICE   f
EUSTACE   m
EUSTACIA   f
EUTHALIA   f
EVE   f
EVGENIA   f
FAUSTINE   f
FAYE   f
FERDINAND   m
FERN   f
FERNANDE   f
FIAMMETTA   f
FIDELMA   f
FIONNUALA   f
FLAVIA   f
FLORA   f
FLORENCE   f
FLORIAN   m
FRANCES   f
FREDERICA   f
FREDERICK   m
FRIDESWIDE   f
FRIEDA   f
GEORGETA   f
GEORGETTE   f
GEORGIANA   f
GEORGINA   f
GERALDINE   f
GERARD   m
GERTRUDE   f
GIACHETTA   f
GILBERT   m
GILES   m
GINEVRA   f
GIUDITTA   f
GLADYS   f
GLORIA   f
GODELIEVE   f
GOLDA   f
GRISELDA   f
GUDRUN   f
GUINEVERE   f
GUSTAVE   m
GWENDOLEN   f
GWYDION   m
HAGAR   f
HARRIET   f
HELEN   f
HELENE   f
HELGA   f
HELLA   f
HENRIETTA   f
HENRIETTE   f
HERCULE   m
HERMIONE   f
HERO (1)   f
HESTER   f
HILDA   f
HILDEBRAND   m
HILDEGARDE   f
HOMER   m
HONORA   f
HORATIA   f
HORATIO   m
HORTENSE   f
HUGO   m
HUMPHREY   m
ICARUS   m
IDA   f
IGNATIUS   m
IMELDA   f
INANNA   f
INEZ   f
INGEBORG   f
INGRID   f
IO   f
IOLANDA   f
IRENE   f
ISEULT   f
ISIDORA   f
ISIDORE   m
ISOTTA   f
ISSACHAR   m
IVOR   m
JACQUETTA   f
JEAN (2)   f
JELENA   f
JEMIMA   f
JEROME   m
JETHRO   m
JOAN (1)   f
JOCASTA   f
JOCOSA   f
JOLANTA   f
JOSCELIN   m
JOSEPHINA   f
JUDITH   f
JULIETTA   f
JULIUS   m
JUNIUS   m
KLAUS   m
LAETITIA   f
LALAGE   f
LÁSZLÓ   m
LAUDINE   f
LAURENCE (1)   m
LAURETTA   f
LAVINIA   f
LAZARUS   m
LEDA   f
LENORE   f
LEONARD   m
LEONOR   f
LEONORA   f
LÉONTINE   f
LEOPOLD   m
LÉOPOLDINE   f
LETITIA   f
LETO   f
LILIAN   f
LILIAS   f
LINUS   m
LIONEL   m
LIZAVETA   f
LORETTA   f
LOUISA   f
LOUISE   f
LUCETTA   f
LUCILE   f
LUCILLA   f
LUCINDA   f
LUCIUS   m
LUCRETIA   f
LUDIVINE   f
LUDMILA   f
LUDOVIC   m
LUELLA   f
LYSANDER   m
MARCEL   m
MARCELINE   f
MARCELLA   f
MARGALIT   f
MARGARETA   f
MARGERY   f
MARGUERITE   f
MARIA   f
MARIAM   f
MARIAN (1)   f
MARIANNE   f
MARIANTHE   f
MARIELLA   f
MARIETTA   f
MARIGOLD   f
MARION (1)   f
MARJORIE   f
MARTHA   f
MATHILDA   f
MATHILDE   f
MAUD   f
MAURICE   m
MAXINE   f
MELINDA   f
MÉLISANDE   f
MELITTA   f
MELPOMENE   f
MELUSINE   f
MERCY   f
MILDRED   f
MILLICENT   f
MINERVA   f
MURIEL   f
MUSETTA   f
MYRNA   f
MYRTLE   f
NAPHTALI   m
NEPHELE   f
NERISSA   f
NESSA (3)   f
NEVENA   f
NIGEL   m
NOOR (1)   f
NORMAN   m
OANEZ   f
OCTAVIA   f
ODETTA   f
ODETTE   f
ODILE   f
ODILIA   f
ODYSSEUS   m
OLALLA   f
OLGA   f
OLYMPIA   f
OONA   f
OPAL   f
OPHELIA   f
ORLA (1)   f
ORNELLA   f
OSANNE   f
OSBERT   m
OSWALD   m
OSWY   m
OTTILIA   f
OTTILIE   f
OTTOLINE   f
PAMELA   f
PARIS (1)   m
PARTHENOPE   f
PASCAL   m
PATIENCE   f
PEARL   f
PEONY   f
PERCIVAL   m
PERCY   m
PERDITA   f
PEREGRINE   m
PERONEL   f
PETER   m
PHILIPPA   f
PHILOMELA   f
PHILOMENA   f
PHYLLIDA   f
PIERRETTE   f
PILAR   f
POLYMNIA   f
POLYXENA   f
PORFIRIO   m
PRUDENCE   f
PRUNELLA   f
RAHELA   f
RAMONA   f
REGINALD   m
RENATA   f
REX   m
RHODA   f
RICHENZA   f
RICHILDIS   f
ROBIN   m
RODION   m
ROLAND   m
ROLLO   m
ROMOLA   f
ROMULUS   m
ROSALIND   f
ROSALINE   f
ROSAMOND   f
ROSAMUND   f
ROSANNA   f
ROSEMARIE   f
ROSEMARY   f
ROSETTA   f
ROSINA   f
ROSINE   f
ROSWITHA   f
ROXANA   f
RUDOLF   m
RUFUS   m
RUPERT   m
RUTH (1)   f
SAPPHO   f
SÉGOLÈNE   f
SELMA   f
SIBILLA   f
SIBYL   f
SIBYLLA   f
SIEGFRIED   m
SIEGLINDE   f
SIGMUND   m
SIGRID   f
SILVIA   f
SOLVEIG   f
SOMERLED   m
SOPHRONIA   f
SUSANNA   f
SWANHILDE   f
SYLVESTER   m
SYLVIA   f
TACITA   f
TANITH   f
TERPSICHORE   f
THADDEUS   m
THEOBALD   m
THEODORA   f
THEODOSIA   f
THOMASIN   f
THOMASINA   f
THORA   f
TILDA   f
TIRESIAS   m
TIRZAH   f
TYCHO   m
ULRICH   m
ULYSSES   m
ÚNA   f
URSULA   f
VALENTINE (1)   m
VASHTI   f
VASILISA   f
VELMA   f
VERA (1)   f
VERENA   f
VESTA   f
VIOLA   f
VIOLETTA   f
VIRGINIA   f
VITA   f
VIVEKA   f
VIVIEN (2)   f
WALDO   m
WALLACE   m
WALTER   m
WILBUR   m
WILFRED   m
WILHELMINA   f
WILLIS   m
WINIFRED   f
WINONA   f
WOLFRAM   m
WOODROW   m
XANTHE   f
YETTA   f
YLVA   f
YOLANDE   f
YVO   m
ZACCHAEUS   m
ZEBEDEE   m
ZEBULON   m
ZELDA (2)   f
ZELMA   f
ZENO   m
ZENOBIA   f
ZIBIAH   f
ZILLAH   f
ZILPAH   f
ZIMRI   m
ZULEIKA   f